فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه سواد سلامت

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

توضیحات

پرسشنامه تصویر تن (تن انگاره)

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت عابدی

توضیحات

پرسشنامه مقیاس جرأت ورزی

توضیحات

پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر(فرم والدین)

توضیحات

پرسشنامه مهارت های اجتماعی کودکان

توضیحات

پرسشنامه خود کار آمدی ترک اعتیاد برامسون

توضیحات

مقیاس مراحل آمادگی برای تغییرو اشتیاق درمان اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI

توضیحات

امید به زندگی میلر

توضیحات

پرسشنامه هوش هیجانی

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در برابر خشم

توضیحات

پرسشنامه خود کنترلی

توضیحات

پرسشنامه پرخاشگری کودکان

توضیحات

پرسشنامه خود کنترلی کندال و ویلکاکس

توضیحات

پرسشنامه مقیاس خستگی چالدار

توضیحات

پرسشنامه مقیاس اصلاح شده وسواس فکری جبری یل-براون

توضیحات