فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه سواد سلامت

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

توضیحات

پرسشنامه تصویر تن (تن انگاره)

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت عابدی

توضیحات

پرسشنامه مقیاس جرأت ورزی

توضیحات

پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین)

توضیحات

پرسشنامه مهارت های اجتماعی کودکان

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی ترک اعتیاد برامسون

توضیحات

پرسشنامه مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI

توضیحات

پرسشنامه امیدواری (امید به زندگی) میلر (48)

توضیحات

پرسشنامه هوش هیجانی (133)

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در برابر خشم

توضیحات

پرسشنامه خود کنترلی

توضیحات

پرسشنامه پرخاشگری کودکان

توضیحات

پرسشنامه خود کنترلی کندال و ویلکاکس

توضیحات

پرسشنامه مقیاس خستگی چالدار

توضیحات

پرسشنامه وسواس فکری جبری یل-براون (12)

توضیحات