فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه سواد سلامت

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

توضیحات

پرسشنامه تصویر تن (تن انگاره)

توضیحات

پرسشنامه جرأت ورزی

توضیحات

پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین)

توضیحات

پرسشنامه مهارت های اجتماعی کودکان

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی ترک اعتیاد برامسون

توضیحات

پرسشنامه مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه امیدواری (امید به زندگی) میلر (48)

توضیحات

پرسشنامه هوش هیجانی باراُن (90)

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در برابر خشم

توضیحات

پرسشنامه خودکنترلی

توضیحات

پرسشنامه پرخاشگری کودکان

توضیحات

پرسشنامه خودکنترلی کندال و ویلکاکس

توضیحات

پرسشنامه خستگی چالدار

توضیحات

پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل-براون (اختلال بدریخت انگاری) (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ فرم کوتاه (YSQ)

توضیحات

پرسشنامه هوش معنوی مولیسا (26)

توضیحات