فایل های مربوط به برچسب ( کنترل )

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

توضیحات

پرسشنامه مشارکت کارکنان

توضیحات

پرسشنامه جو سازمانی

توضیحات

پرسشنامه هوش هیجانی باراُن (90)

توضیحات

پرسشنامه خودکنترلی

توضیحات

پرسشنامه خودکنترلی کندال و ویلکاکس

توضیحات

پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ فرم کوتاه (YSQ)

توضیحات

پرسشنامه تعلل ورزی

توضیحات

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت HCOCQ

توضیحات

پرسشنامه سبک زندگی (68)

توضیحات

پرسشنامه خودبازداری (SRS)

توضیحات

پرسشنامه انگیزه های ورزشی

توضیحات

پرسشنامه عوامل مؤثر در تأخیر و مدیریت پروژه

توضیحات

پرسشنامه نقش ابزارهای مدیریت زمان در کنترل پروژه

توضیحات

پرسشنامه سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

توضیحات

پرسشنامه روحیه کارآفرینی مک کلاند

توضیحات

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه کنترل کلاس (ABCC)

توضیحات