پرسشنامه خودسنجی روانی

4044

کد پرسشنامه

خودسنجی روانی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

60 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

انگیزش

تمرکز

هدف گذاری

کنترل حالات روانی

تصویرسازی ذهنی

اعتماد به نفس

 

نام مؤلفه ها

14

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4700 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خودسنجی روانی خرید 138 کیلو بایت doc 4,700 تومان