پرسشنامه حساسیت اضطرابی ASI

4327

کد پرسشنامه

حساسیت اضطرابی ASI

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

16 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

ترس از نگرانی‌های بدنی

ترس از عدم کنترل شناختی

ترس از مشاهده شدن توسط دیگران

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه حساسیت اضطرابی ASI خرید 256 کیلو بایت doc 5,800 تومان