پرسشنامه قابلیت کارآفرینی دانشجویان

4274

کد پرسشنامه

قابلیت کارآفرینی دانشجویان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

74 ماده

تعداد سؤالات

4 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

سنجش ریسک ­پذیري

سنجش کنترل درونی

سنجش توفیق ­طلبی

سنجش خلاقیت

سنجش استقلال ­طلبی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه قابلیت کارآفرینی دانشجویان خرید 357 کیلو بایت doc 4,800 تومان