پرسشنامه کنترل فکر

4053

کد پرسشنامه

کنترل فکر

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

43 ماده

تعداد سؤالات

4 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها


نگرانی اجتماعی

نگرانی بهداشتی

فرا نگرانی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کنترل فکر خرید 113 کیلو بایت doc 3,400 تومان