فایل های مربوط به برچسب ( امنیت )

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (32)

توضیحات

پرسشنامه امنیت شغلی (10)

توضیحات

پرسشنامه ریسک پذیری (15)

توضیحات

پرسشنامه مدیریت امنیت اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت محیط شهری (29)

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت (58)

توضیحات

پرسشنامه تاب آوری (25)

توضیحات

پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات

پرسشنامه مدیریت امنیت اطلاعات نیروی انسانی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (23)

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

توضیحات

پرسشنامه امنیت شغلی (36)

توضیحات

پرسشنامه امنیت شغلی (30)

توضیحات

مبانی نظری خوش بینی

توضیحات

مبانی نظری کیفیت زندگی کاری

توضیحات

مبانی نظری خانواده درمانی

توضیحات

مبانی نظری هنجارهای اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری رابطه والدین و فرزندان

توضیحات