پرسشنامه زمینه یاب ارزشی شوارتز

4048

کد پرسشنامه

زمینه ­یاب ارزشی شوارتز

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

57 ماده

تعداد سؤالات

7 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

10

تعداد مؤلفه ها

خیرخواهی

سنت­ گرایی 

همنوایی

امنیت

قدرت

برانگیختگی

لذت ­گرایی

موفقیت

خوداتکایی

جهان­ گرایی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه زمینه یاب ارزشی شوارتز خرید 120 کیلو بایت doc 4,100 تومان