پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (23)

3187

کد پرسشنامه

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

23 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

اثرگذاری شغلی

فراغت کاری

امکانات فیزیکی

فرصت شکوفایی

ایمنی و امنیت

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری خرید 191 کیلو بایت doc 3,100 تومان