پرسشنامه تاب آوری (25)

3145

کد پرسشنامه

تاب آوری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

25 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

حس توانایی فردی

مقاومت در برابر تأثیرات منفی

پذیرش مثبت تغییر

اعتماد به غرایز فردی

حس حمایت و امنیت اجتماعی

ایمان روحانی و رویکرد عمل گرایانه به روش های مشکل گشایی

نام مؤلفه ها

11

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (CD-RIS) خرید 415 کیلو بایت doc 3,500 تومان