پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

2219

کد پرسشنامه

فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

45 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

سرعت دسترسی به اطلاعات

امنیت اطلاعات

ذخیره مناسب اطلاعات

شفاف سازی اطلاعات

پاسخگویی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات خرید 151 کیلو بایت doc 4,900 تومان