پرسشنامه امنیت شغلی (30)

3363

کد پرسشنامه

امنیت شغلی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

30 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

9

تعداد مؤلفه ها

تمرکز بر شغل

جابجايی کمتر در شغل

انتخاب شغل مناسب

رضايت شغلی

رضايت اقتصادی

عاطفی بودن محيط کار

احساس آرامش

تعهد سازمانی

دفاع از سازمان

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه امنیت شغلی خرید 225 کیلو بایت doc 3,200 تومان