پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت (58)

2073

کد پرسشنامه

ارزیابی کیفیت وب سایت مارک

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

58 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

11

تعداد مؤلفه ها

تعیین مسیر

اطلاعات

تحویل

ویژگی‌های ظاهری

امنیت

شهرت

جامعه

سرگرمی

کالا

قابلیت اعتماد

اعتماد

کیفیت وب سایت

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت مارک خرید 169 کیلو بایت doc 4,500 تومان