فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی (COWD)

توضیحات

پرسشنامه کاهش هزینه‌های درمانی

توضیحات

پرسشنامه رفتار سرمایه گذاری

توضیحات

پرسشنامه انگیزه جوانان برای ترک سیگار غیرروزانه

توضیحات

پرسشنامه نگرش نسبت به مصرف سیگار

توضیحات

پرسشنامه آگاهی نسبت به مصرف سیگار

توضیحات

پرسشنامه مشارکت اجتماعی (22)

توضیحات

پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)

توضیحات

پرسشنامه ارگونومی محیط کار

توضیحات

پرسشنامه سبک مقابله اسلامی

توضیحات