فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی فريدمن

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

توضیحات

پرسشنامه ترس از سرطان

توضیحات

پرسشنامه نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی (COWD)

توضیحات