فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه رضایت مشتری

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی پایداری روش های ساخت و ساز مدولار در مقابل روش های معمولی کمالی و هیواج

توضیحات

پرسشنامه مزیت رقابتی

توضیحات

پرسشنامه تمایل به فرزند آوری

توضیحات

پرسشنامه سبک اسنادی پترسون و سلیگمن

توضیحات

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی فريدمن

توضیحات