فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه زمینه یابی شکار شغل (AJHS)

توضیحات

پرسشنامه باورهای زنان از سقف شیشه ای اسمیت

توضیحات

پرسشنامه استفاده از رسانه های جمعی

توضیحات

پرسشنامه استفاده از رسانه های جمعی

توضیحات

پرسشنامه سبک حل مسئله هپنر

توضیحات

پرسشنامه اهمال کاری (20)

توضیحات

پرسشنامه نگرش مذهبی

توضیحات

پرسشنامه هوش استراتژیک مکوبی

توضیحات

پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون

توضیحات

پرسشنامه عوامل بیولوژیک در گرایش به اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه ماندگاری درمان

توضیحات

پرسشنامه سبک تصمیم گیری اسکات و بروس (GDMS)

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SES)

توضیحات

پرسشنامه آیین رفتار حرفه ای

توضیحات

پرسشنامه عملکرد جنسی روزن

توضیحات

پرسشنامه میزان آگاهی و استفاده از کود کمپوست

توضیحات

پرسشنامه کیفیت گرایی

توضیحات

پرسشنامه آگاهی از روش های اسلامی در کسب و کار

توضیحات