فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه حمایت اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه حمایت اجتماعی زیمت

توضیحات

پرسشنامه خلق دانش لینا

توضیحات

پرسشنامه سبک زندگی

توضیحات

پرسشنامه رضایت از هدفمند شدن یارانه ها

توضیحات

پرسشنامه مهارت در استفاده از روش های نوین تدریس

توضیحات

پرسشنامه سواد اطلاعاتی دبیران

توضیحات

پرسشنامه مهارت های حرفه ای معلمان ریاضی

توضیحات

پرسشنامه شکار شغل بکر

توضیحات

پرسشنامه باورهای زنان از سقف شیشه ای اسمیت

توضیحات

پرسشنامه استفاده از رسانه های جمعی

توضیحات

پرسشنامه استفاده از رسانه های جمعی

توضیحات

پرسشنامه سبک حل مسئله هپنر

توضیحات

پرسشنامه اهمال کاری لی

توضیحات

پرسشنامه نگرش مذهبی

توضیحات

پرسشنامه هوش استراتژیک مکوبی

توضیحات

پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون

توضیحات

پرسشنامه عوامل بیولوژیک در گرایش به اعتیاد

توضیحات