فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه بخشودگی احتشام زاده

توضیحات

پرسشنامه بروز کردن اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه علاقه به یادگیری

توضیحات

پرسشنامه از کار افتادگی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد (22)

توضیحات

پرسشنامه انصاف

توضیحات

پرسشنامه باورهای مذهبی (25)

توضیحات

پرسشنامه جو خلاقانه ایساکسن و اکوال

توضیحات

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

توضیحات

پرسشنامه حافظه

توضیحات

پرسشنامه حمایت اجتماعی (35)

توضیحات

پرسشنامه حمایت اجتماعی زیمت

توضیحات

پرسشنامه خلق دانش لینا

توضیحات

پرسشنامه سبک زندگی (39)

توضیحات

پرسشنامه رضایت از هدفمند شدن یارانه

توضیحات

پرسشنامه مهارت در استفاده از روش های نوین تدریس

توضیحات

پرسشنامه سواد اطلاعاتی دبیران

توضیحات

پرسشنامه مهارت های حرفه ای معلمان ریاضی

توضیحات