فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه علاقه به یادگیری ریاضی

توضیحات

پرسشنامه نگرش به یادگیری ریاضی

توضیحات

پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات

پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی

توضیحات

پرسشنامه اثربخشی معلم چو

توضیحات

پرسشنامه جرایم مالیاتی

توضیحات

پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا فاشیون و فاشیون

توضیحات

پرسشنامه دلبستگی به خدا روات و کرک پاتریک

توضیحات

پرسشنامه بخشودگی احتشام زاده

توضیحات

پرسشنامه بروز کردن اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه علاقه به یادگیری

توضیحات

پرسشنامه ازکار افتادگی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد

توضیحات

پرسشنامه انصاف

توضیحات

پرسشنامه باورهای مذهبی گلزاری

توضیحات

پرسشنامه جو خلاقانه ایساکسن و اکوال

توضیحات

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

توضیحات

پرسشنامه حافظه

توضیحات