فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه جرایم مالیاتی

توضیحات

پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا فاشیون و فاشیون

توضیحات

پرسشنامه دلبستگی به خدا روات و کرک پاتریک

توضیحات

پرسشنامه بخشودگی احتشام زاده

توضیحات

پرسشنامه بروز کردن اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه علاقه به یادگیری

توضیحات

پرسشنامه ازکار افتادگی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد

توضیحات

پرسشنامه انصاف

توضیحات

پرسشنامه باورهای مذهبی گلزاری

توضیحات

پرسشنامه جو خلاقانه ایساکسن و اکوال

توضیحات

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

توضیحات

پرسشنامه حافظه

توضیحات

پرسشنامه حمایت اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه حمایت اجتماعی زیمت

توضیحات

پرسشنامه خلق دانش لینا

توضیحات

پرسشنامه سبک زندگی (39)

توضیحات

پرسشنامه رضایت از هدفمند شدن یارانه ها

توضیحات