فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه تيپ شخصيتي A, B فريدمن و روزنمن

توضیحات

پرسشنامه‌ استرس شغلی فيليپ ال رايس

توضیحات

پرسشنامه ارزش های اسلامی

توضیحات

پرسشنامه کنترل کلاس ABCC

توضیحات

پرسشنامه کیفیت رهبری

توضیحات

پرسشنامه عاطفه اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه انگیزش شغلی (23)

توضیحات

پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی

توضیحات

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری

توضیحات

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان

توضیحات

پرسشنامه سلامت اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه تمایل به هزینه کرد

توضیحات

پرسشنامه مقیاس تعادلی Bergبرای ارزیابی تعادل

توضیحات

پرسشنامه اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی

توضیحات

پرسشنامه اضطراب ریاضی (TAI)

توضیحات

پرسشنامه تعارض کار و خانواده (10)

توضیحات

پرسشنامه رضایت از آموزش الکترونیکی

توضیحات