فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه تيپ شخصيتی A و B فريدمن و روزنمن

توضیحات

پرسشنامه‌ استرس شغلی فيليپ ال رايس

توضیحات

پرسشنامه ارزش های اسلامی

توضیحات

پرسشنامه کنترل کلاس (ABCC)

توضیحات

پرسشنامه کیفیت رهبری

توضیحات

پرسشنامه عاطفه اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه انگیزش شغلی (23)

توضیحات

پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی

توضیحات

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری

توضیحات

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان

توضیحات

پرسشنامه سلامت اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه تمایل به هزینه کرد

توضیحات

مقیاس تعادلی Berg برای ارزیابی تعادل

توضیحات

پرسشنامه اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش آن ها به اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه اضطراب ریاضی (TAI)

توضیحات

پرسشنامه تعارض کار و خانواده (10)

توضیحات

پرسشنامه رضایت از آموزش الکترونیکی

توضیحات