فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه کیفیت خدمات

توضیحات

پرسشنامه درگيری شغلی

توضیحات

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه تيپ شخصيتي A, B فريدمن و روزنمن

توضیحات

پرسشنامه‌ استرس شغلی فيليپ ال رايس

توضیحات

پرسشنامه ارزش های اسلامی

توضیحات

پرسشنامه کنترل کلاس ABCC

توضیحات

پرسشنامه کیفیت رهبری

توضیحات

پرسشنامه عاطفه اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه انگیزش شغلی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت خدمات

توضیحات

پرسشنامه مهارت های فرا شناخت

توضیحات

سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی

توضیحات

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری

توضیحات

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان

توضیحات

پرسشنامه سلامت اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه تمایل به هزینه کرد

توضیحات

پرسشنامه مقیاس تعادلی Bergبرای ارزیابی تعادل

توضیحات