فایل های مربوط به برچسب ( پرسشنامه سنجش )

پرسشنامه سنجش مهارت های حرفه ای معلمان

توضیحات

پرسشنامه موقعیت رقابتی

توضیحات

پرسشنامه سنجش ساخت خانواده (بالنده و آشفته)

توضیحات

پرسشنامه سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

توضیحات

پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی

توضیحات

پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی در دانشجویان

توضیحات

پرسشنامه سنجش مهارت های زندگی

توضیحات

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی اسمیت و همکاران (JDI)

توضیحات

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی

توضیحات

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان آخنباخ

توضیحات

پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)

توضیحات

پرسشنامه سنجش جو ورزش

توضیحات

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮیت ورزشی

توضیحات