پرسشنامه سنجش مهارت های حرفه ای معلمان

3039 کد پرسشنامه
پرسشنامه سنجش مهارت های حرفه ای معلمان نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
داخلی محل ساخت
57 تعداد سؤالات
5 گزینه لیکرت(خیلی زیاد تا خیلی کم) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
6 تعداد مؤلفه ها
بکارگیری روش های نوین، استفاده از وسایل کمک آموزشی، تهیه و تنظیم درس، مهارت های ارزشیابی، تسلط دبیران بر محتوای درس، آشنایی با اصول روانشناسی تربیتی نام مؤلفه ها
5 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
3000 تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سنجش مهارت های حرفه ای معلمان خرید 117 کیلو بایت doc 3,000 تومان