پرسشنامه سنجش مهارت های حرفه ای معلمان

3039

کد پرسشنامه

سنجش مهارت های حرفه ای معلمان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

57 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

بکارگیری روش های نوین

استفاده از وسایل کمک آموزشی

تهیه و تنظیم درس

مهارت های ارزشیابی

تسلط دبیران بر محتوای درس

آشنایی با اصول روانشناسی تربیتی

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سنجش مهارت های حرفه ای معلمان خرید 171 کیلو بایت doc 3,000 تومان