پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮیت ورزشی

4050

کد پرسشنامه

ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮیت ورزشی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

10 ماده

تعداد سؤالات

7 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

ﻫﻮیت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

میزان ﺧﺎص ﺑﻮدن

ﻫویت ﺧﻮد

هیجان ﭘذیری ﻣﻨفی

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ خرید 67 کیلو بایت doc 3,200 تومان