پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی

3003

کد پرسشنامه

سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

33

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

بعد شناختی نگرش

بعد رفتاری نگرش

بعد عاطفی نگرش

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی خرید 107 کیلو بایت doc 3,900 تومان