پرسشنامه سنجش جو ورزش

4049

کد پرسشنامه

سنجش جو ورزش

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

15 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها


ايجاد زمينه ­های تصميم­ گيری صحيح در راستای پيشرفت

ايجاد زمينه­ های ارتباط متقابل با ورزشكار

شيوه گفتاری مربی با ورزشكار

احترام به نظرات و خواسته ­های ورزشكار

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3600 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سنجش جو ورزش خرید 78 کیلو بایت doc 3,600 تومان