پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)

3445

کد پرسشنامه

عملکرد خانواده

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

60 ماده

تعداد سؤالات

4 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD) خرید 241 کیلو بایت doc 2,900 تومان