فایل های مربوط به برچسب ( فراشناخت )

پرسشنامه فراشناخت اضطراب اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه مهارت های فراشناخت

توضیحات

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی

توضیحات

پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ

توضیحات

مبانی نظری فراشناخت

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

توضیحات

پرسشنامه درگیری تحصیلی

توضیحات

مبانی نظری هوش فرهنگی

توضیحات

مبانی نظری وسواس فکری–عملی

توضیحات

مبانی نظری خودتنظیمی

توضیحات

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (1)

توضیحات

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (2)

توضیحات

مبانی نظری انعطاف پذیری

توضیحات

پرسشنامه آگاهی فراشناختی

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

توضیحات