پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

2000

کد پرسشنامه

راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ

(پینتریچ و همکاران)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

81 ماده

تعداد سؤالات

7 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

ارزش گذاری

انتظار

عاطفی

راهبردهای شناختی و فراشناختی

راهبردهای مدیریت منابع

نام مؤلفه ها

16

تعداد صفحات فایل

-

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 8 بازدید
  • تاریخ انتشار 1397/01/27
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران) خرید 296 کیلو بایت doc 3,200 تومان