پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

2000

کد پرسشنامه

راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ

(پینتریچ و همکاران)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

81 ماده

تعداد سؤالات

7 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

ارزش گذاری

انتظار

عاطفی

راهبردهای شناختی و فراشناختی

راهبردهای مدیریت منابع

نام مؤلفه ها

16

تعداد صفحات فایل

-

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران) خرید 296 کیلو بایت doc 3,200 تومان