پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (1)

4006

کد پرسشنامه

خودتنظیمی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

14

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

 شناختی

فراشناختی

انگیزشی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد خرید 99 کیلو بایت doc 2,900 تومان