پرسشنامه درگیری تحصیلی

2206

کد پرسشنامه

درگیری تحصیلی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

81 ماده

تعداد سؤالات

7 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

ارزش گذاری

انتظار

عاطفی

راهبردهای شناختی و فراشناختی

راهبردهای مدیریت منابع

نام مؤلفه ها

18

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه درگیری تحصیلی خرید 296 کیلو بایت doc 5,200 تومان