پرسشنامه هوش فرهنگی

4284

کد پرسشنامه

هوش فرهنگی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

43 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

هوش شناختی

هوش فراشناختی

هوش انگیزشی

هوش رفتاری

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه هوش فرهنگی خرید 304 کیلو بایت doc 4,500 تومان