فایل های مربوط به برچسب ( شناختی )

پرسشنامه سبک زندگی (68)

توضیحات

پرسشنامه وفاداری مشتری (31)

توضیحات

پرسشنامه مالکیت روانشناختی

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریتی (20)

توضیحات

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی

توضیحات

پرسشنامه آمادگی برای تغییر (18)

توضیحات

پرسشنامه آمادگی روانی اتاوا

توضیحات

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (17)

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

توضیحات

پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی

توضیحات

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری

توضیحات

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی

توضیحات

پرسشنامه فراشناخت اضطراب اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه ویژگی های دبیران ریاضی

توضیحات

پرسشنامه مهارت های فراشناخت

توضیحات

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی

توضیحات

مبانی نظری میزان آگاهی کشاورزان از کود کمپوست و متغیرهای مؤثر بر مصرف آن

توضیحات