پرسشنامه روانشناختی بدرفتاری

4257

کد پرسشنامه

روانشناختی بدرفتاری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

24 ماده

تعداد سؤالات

6 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

غفلت احساسي

بي ‎تفاوتي

طرد

پرخاشگري

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه روانشناختی بدرفتاری خرید 265 کیلو بایت doc 3,200 تومان