پرسشنامه اضطراب انتظار

4251

کد پرسشنامه

اضطراب انتظار

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

20 ماده

تعداد سؤالات

3 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

شناختی

فیزیولوژی

عاطفی

رفتاری

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اضطراب انتظار خرید 261 کیلو بایت doc 4,500 تومان