پرسشنامه حسابرسی پس از ترخیص کالا (PCA)

3391

کد پرسشنامه

حسابرسی پس از ترخیص کالا

(PCA)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

64 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

قوانین و مقررات گمرک

زیرساخت های گمرک

تکنیک های مدیریت ریسک

منابع انسانی گمرک

عملکرد صحیح کمیته صدور

کاهش تخلفات گمرکی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه حسابرسی پس از ترخیص کالا (PCA) خرید 238 کیلو بایت doc 5,400 تومان