پرسشنامه خود شکوفایی

3390

کد پرسشنامه

خود شکوفایی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

12 ماده

تعداد سؤالات

2 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2700 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خود شکوفایی خرید 151 کیلو بایت doc 2,700 تومان