پرسشنامه مسئولیت اجتماعی فريدمن

3381

کد پرسشنامه

مسئولیت اجتماعی فريدمن

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

19 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

تعهد به کارکنان

تعهد به مشتریان و بازار

تعهد به برنامه ­های اجتماعی و محیط زیست

تعهد به قوانین و مقررات

تعهد به جامعه

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مسئولیت اجتماعی فريدمن خرید 231 کیلو بایت doc 2,900 تومان