پرسشنامه سبک اسنادی پترسون و سلیگمن

3373

کد پرسشنامه

سبک اسنادی پترسون و سلیگمن

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

48 ماده

تعداد سؤالات

7 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

درونی- بیرونی

پایدار- ناپایدار

کلی- اختصاصی

نام مؤلفه ها

12

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سبک اسنادی پترسون و سلیگمن خرید 173 کیلو بایت doc 3,100 تومان