پرسشنامه گرایش به اعتیاد

3368

کد پرسشنامه

گرایش به اعتیاد

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

19 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3300 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه گرایش به اعتیاد خرید 158 کیلو بایت doc 3,300 تومان