پرسشنامه گرایش به اعتیاد

3368

کد پرسشنامه

پرسشنامه گرایش به اعتیاد

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

19 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2600 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه گرایش به اعتیاد خرید 158 کیلو بایت doc 2,600 تومان