پرسشنامه پایبندی به اخلاقیات

3350

کد پرسشنامه

پرسشنامه پایبندی به اخلاقیات

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

24 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

خلوص و صداقت

همدلی

صمیمیت

تهور

هوشیاری

شوق آفرینی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3600 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه پایبندی به اخلاقیات خرید 223 کیلو بایت doc 3,600 تومان