پرسشنامه تفکر انتقادی

3349

کد پرسشنامه

پرسشنامه تفکر انتقادی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

30 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

تحلیل

استنباط

ارزشیابی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تفکر انتقادی خرید 257 کیلو بایت doc 3,100 تومان