پرسشنامه مزیت رقابتی

3347

کد پرسشنامه

مزیت رقابتی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

13 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

مزیت مشهود

مزیت پایدار

مزیت پویا

مزیت متجانس

مزیت مرکب

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3300 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مزیت رقابتی خرید 201 کیلو بایت doc 3,300 تومان