پرسشنامه مزیت رقابتی

3347

کد پرسشنامه

پرسشنامه مزیت رقابتی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

13 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

مزیت مشهود

مزیت پایدار

مزیت پویا

مزیت متجانس

مزیت مرکب

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2700 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 28 بازدید
  • تاریخ انتشار 1396/10/30
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مزیت رقابتی خرید 201 کیلو بایت doc 2,700 تومان