پرسشنامه قضاوت اخلاقی دورگانداسینها و میراوارما

3344

کد پرسشنامه

قضاوت اخلاقی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

50 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

15

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه قضاوت اخلاقی دورگانداسینها و میراوارما خرید 299 کیلو بایت doc 3,400 تومان