پرسشنامه رضایت مشتری (20)

3332

کد پرسشنامه

رضایت مشتری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

20 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

0 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رضایت مشتری دانلود رایگان 251 کیلو بایت doc رایگان