پرسشنامه کژکارکردهای تبلیغات تجاری در شبکه های اجتماعی

3301

کد پرسشنامه

پرسشنامه کژکارکردهای تبلیغات تجاری در شبکه های اجتماعی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

64 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

11

تعداد مؤلفه ها

حذف پس‌ انداز

ایجاد نیازهای کاذب در جامعه

رواج مدگرایی

بروز جرایم اجتماعی

ایجاد جامعه مصرفی

تعریف کاذب منزلت و پایگاه اجتماعی افراد

کاهش امکان انتخاب

تغییر دادن گروه‌های مرجع

تغییر سبک زندگی

بردگی فکری

ایجاد اندیشه ‌ها و برداشت ‌های تک‌ ساختی

ازخود بیگانگی

نام مؤلفه ها

16

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کژکارکردهای تبلیغات تجاری در شبکه های اجتماعی خرید 328 کیلو بایت doc 5,100 تومان