پرسشنامه سواد اطلاعاتی

3299

کد پرسشنامه

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

27 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

میزان آشنایی و استفاده از منابع اطلاعاتی چاپی

میزان آشنایی و استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی

میزان آشنایی و استفاده از منابع انسانی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 20 بازدید
  • تاریخ انتشار 1396/10/30
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سواد اطلاعاتی خرید 230 کیلو بایت doc 3,200 تومان