پرسشنامه سواد اطلاعاتی (27)

3299

کد پرسشنامه

سواد اطلاعاتی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

27 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

میزان آشنایی و استفاده از منابع اطلاعاتی چاپی

میزان آشنایی و استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی

میزان آشنایی و استفاده از منابع انسانی

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سواد اطلاعاتی خرید 245 کیلو بایت doc 3,900 تومان