پرسشنامه اعتماد به تکنولوژی جدید (30)

3298

کد پرسشنامه

اعتماد به تکنولوژی جدید

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

30 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

سودمندی ادراک شده

سهولت استفاده ادراك شده

نگرش نسبت به استفاده از تکنولوژی جدید

تمايل رفتاری

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اعتماد به تکنولوژی جدید خرید 251 کیلو بایت doc 3,400 تومان