پرسشنامه عوامل موثر بر حاشیه نشینی

3296

کد پرسشنامه

پرسشنامه عوامل موثر بر حاشیه نشینی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

39 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

9

تعداد مؤلفه ها

مهاجرت

صنعت و تکنولوژی

بحران های طبیعی

نظام مدیریت ناسالم

فقر و بیکاری

تضاد های اجتماعی و فرهنگی

تبعات نظام سرمایه داری

بالارفتن قیمت زمین

تقسیم فضای شهر

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5300 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 20 بازدید
  • تاریخ انتشار 1396/10/30
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه عوامل موثر بر حاشیه نشینی خرید 233 کیلو بایت doc 5,300 تومان