پرسشنامه عوامل موثر بر حاشیه نشینی

3296

کد پرسشنامه

پرسشنامه عوامل موثر بر حاشیه نشینی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

39 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

9

تعداد مؤلفه ها

مهاجرت

صنعت و تکنولوژی

بحران های طبیعی

نظام مدیریت ناسالم

فقر و بیکاری

تضاد های اجتماعی و فرهنگی

تبعات نظام سرمایه داری

بالارفتن قیمت زمین

تقسیم فضای شهر

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5300 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه عوامل موثر بر حاشیه نشینی خرید 233 کیلو بایت doc 5,300 تومان