پرسشنامه آگاهی از روش های اسلامی در کسب و کار

3292

کد پرسشنامه

پرسشنامه آگاهی از روش های اسلامی در کسب و کار

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

28 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

تقوا

توکل

ایمان به خدا

عمل صالح

کسب روزی حلال

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5600 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه آگاهی از روش های اسلامی در کسب و کار خرید 160 کیلو بایت doc 5,600 تومان