پرسشنامه کیفیت گرایی

3287

کد پرسشنامه

پرسشنامه کیفیت گرایی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

31 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

مشتری گرایی

خلاقیت و نوآوری

اهمیت دادن به وضع ظاهری و زیبایی شناسی

صبوری و شکیبایی

گروه گرایی

هدف گرایی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 23 بازدید
  • تاریخ انتشار 1396/10/29
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کیفیت گرایی خرید 233 کیلو بایت doc 3,200 تومان