پرسشنامه کیفیت گرایی

3287

کد پرسشنامه

پرسشنامه کیفیت گرایی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

31 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

مشتری گرایی

خلاقیت و نوآوری

اهمیت دادن به وضع ظاهری و زیبایی شناسی

صبوری و شکیبایی

گروه گرایی

هدف گرایی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کیفیت گرایی خرید 233 کیلو بایت doc 3,200 تومان