پرسشنامه حل مشکلات خانواده

3121

کد پرسشنامه

حل مشکلات خانواده

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

30

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه حل مشکلات خانواده خرید 377 کیلو بایت doc 3,500 تومان