پرسشنامه خودبازداری (SRS)

3116

کد پرسشنامه

پرسشنامه خودبازداری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

30

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت (همیشه - هرگز)

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

کنترل تکانه

 فرونشاندن خشم

 مراعات دیگران

 مسئولیت پذیری

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

ندارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

ندارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خود بازداری (SRS) خرید 89 کیلو بایت doc 4,200 تومان