پرسشنامه خودبازداری (SRS)

3116

کد پرسشنامه

خودبازداری (SRS)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

30

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

کنترل تکانه

 فرونشاندن خشم

 مراعات دیگران

 مسئولیت پذیری

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خود بازداری (SRS) خرید 89 کیلو بایت doc 4,200 تومان