پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان (RAAS)

3110

کد پرسشنامه

دلبستگی بزرگسالان (RAAS)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

18

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

وابستگی

نزدیکی (میزان صمیمیت)

 اضطراب (میزان نگرانی)

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان (RAAS) خرید 390 کیلو بایت doc 3,500 تومان